FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+2 votes
77 vues


Froen :

  • Wei gesait Prozedur bei der CNS beim austellen vun engem S1 aus. Ass ofmellen zu Letzebuerg virausetzung? Wann jo, wei ass dat mat der zweetwunnsetz kompatibel? Wann jo wei ass daat mat den Emschreiwungen op demsite vun der CNS kompatibel? Wann jo an wei engem Règlement ass dat ze fannen?

Raisonement: Op dem Site vun der CNS an op Guichet.lu ass ze liesen dass een fier en S1 ze kreien eng 
Umeldung an engem EU Staat fierleen muss. CNS refuseiert allerdengs den S1 zertifikat wann een Prozedur wei op dem Site vun der CNS resp. Guichet.lu suiveiert. CNS insisteiert op eng oofmeldung an eng unmeldung. Op dorobber ugesprach dass daat aneschters op CNS.LU steet an op nofro an wei engem Artikel/Prozedure daat dann steet heescht et "Wou dat steet, weess ech och net, da muss der ënner CNS.LU nokucken."  Op Nofro dass eis dat ewei Willkür vierkennt heescht et "Dat ass nach emmer esou gemaach ginn."
"Der Versicherte gilt als Grenzgänger, wenn er in einem anderen EU-Land arbeitet (und versichert ist) als das in dem er wohnhaft ist und jeden Tag oder mindestens einmal pro Woche in sein Wohnland zurückkehrt"

Prozedur
Der in Luxemburg versicherte Grenzgänger muss sich bei der Krankenkasse seines Wohnsitzes einschreiben um in seinem Wohnland Anspruch auf Gesundheitsleistungen zu haben. Zu diesem Zweck stellt die CNS das Formular S1 aus. Das Formular S1 wird in der Regel automatisch an die private Adresse des deutschen Grenzgängers gesendet nachdem dieser angemeldet wurde. Er übergibt das Formular anschließend der deutschen Krankenkasse seiner Wahl.

Im Fall wo der Versicherte das S1 Formular nicht innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt der Beitrittserklärung durch das gemeinsame Zentrum der sozialen Sicherheit (Centre commun de la sécurité sociale) erhalten haben sollte empfehlen wir das Formular S1 zu bestellen.
par dans Santé | 77 vues

Se connecter ou s'inscrire pour réagir à cette question.

Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT et Marc GOERGEN, peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.